Všeobecné obchodné podmienky

Z GPSPOLOHA
Prejsť na: navigácia, hľadanie


Tieto Všeobecné obchodné podmienky upravujú vzťahy medzi poskytovateľom, spoločnosťou *** (ďalej len “Poskytovateľ”), a účastíkom lokalizačných služieb *** (ďalej len “Účastník”). Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o pripojení a poskytovaní lokalizačných služieb *** (ďalej len “Zmluva”).

“Lokalizačná služba ***“ (ďalej len "Služba") umožňuje účastníkovi monitorovať pohyb vozidiel, zisťovať ich polohu, vyhodnocovať priebeh jednotlivých jázd a generovať na základe získaných dát elektronickú knihu jázd. Dáta o jazde a polohe vozidla sú z *** jednotky, umiestnenej vo vozidle a ktorú si Účastník zakúpi u Poskytovateľa, prenášané pomocou dátového prenosu GPRS na server (úložisko dát) prevádzkovaný Poskytovateľom, kde sú ukladané do databázy. V *** jednotke vozidla musí byť umiestená SIM karta s mesačným programom podporujúcim potrebný prenos dát. SIM karta môže byť vo vlastníctve Poskytovateľa Služby, alebo vo vlastníctve Účastníka.

Na SIM kartách dodávaných spolu s **** jednotkou, ktoré sú vo vlastníctve Poskytovateľa Služby, sa dá na vyžiadanie doobjednať služba Roaming pre sledovanie objektov mimo územia SR.


1. Účastník služby

obchodné meno:

sídlo:

IČO:

IČ DPH:

bankové spojenie:

Číslo účtu/Kód Banky:

zapísaný v: Obchodný register

vložka číslo:

tel.:

e-mail:

zastúpený:

(ďalej len “Účastník”)


2.Platobné podmienky

Poskytovateľ je oprávnený podľa svojho uváženia (hlavne k prihliadnutiu k objemu objednávky, počtu predchádzajúcich obchodov medzi Poskytovateľom a Účastníkom, podľa predchádzajúceho dodržiavania či porušovania platobných podmienok zo strany účastníka a pod.) stanoviť, že platba Účastníka za tovar má byť prevedená ako: platba vopred – v hotovosti, alebo na základe vystavenej faktúry (vrátane zálohovej), platba v hotovosti pri preberaní tovaru (vrátane dodania tovaru „na dobierku“), alebo ako platba na základe faktúry.

Ak má byť platba prevedená ako platba vopred, alebo platba v hotovosti, bude tovar odovzdaný Účastníkovi, alebo k preprave až po uskutočnení platby zo strany Účastníka, alebo súčasne s touto platbou. Ak má platba prebehnúť bezhotovostným prevodom, považuje sa za uskutočnenú okamihom pripísania peňažnej čiastky na účet spoločnosti ****. Účastník nadobúda vlastnícke právo k zakúpenému tovaru dňom pripísania finančných prostriedkov, podľa vystavenej faktúry na účet Poskytovateľa, alebo v momente zaplatenia kúpnej ceny v hotovosti.

V prípade platby prevedenej na základe faktúry (vrátane zálohovej), je Účastník povinný uhradiť Poskytovateľovi tovar na základe Poskytovateľom vystavenej faktúry v dobe 14 dní od dátumu doručenia faktúry účastníkovi služby, pokiaľ nie je na faktúre uvedené inak. Účastník je v prípade omeškania s úhradou ceny za tovar a služby, ktoré prevezme a ktoré mu Poskytovateľ vyfakturuje, povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % za každý deň omeškania z neuhradenej čiastky počas prvých 30 (tridsiatich) dní omeškania, po uplynutí tejto doby 0,5 % za každý deň omeškania z neuhradenej čiastky kúpnej ceny a služieb. Právo Poskytovateľa domáhať sa od Účastníka úrokov z omeškania zo zaplatenia dlžnej čiastky a náhrady škody súdnou cestou týmto nie je dotknuté. V prípade, že sa Účastník ocitne s úhradou za tovar, alebo poskytnuté služby v omeškaní, poskytovateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť.

Za poskytnuté služby platí Účastník mesačne za každý aj začatý mesiac dohodnutú sumu v bode 4.2. Zmluvy, vynásobenú počtom zakúpených jednotiek v bode 2.1 Zmluvy. Poskytovateľ vystaví za služby poskytnuté Účastníkovi za predošlý mesiac faktúru.

V prípade, že poskytovanie služieb nezačalo prvým dňom kalendárneho mesiaca, cena Služieb bude alikvótne znížená (dohodnutá cena za mesiac vynásobená počtom aktivovaných jednotiek / počet dní v mesiaci a krát počet dní od účinnosti Zmluvy do posledného dňa daného mesiaca).


3. Dodacie podmienky

Účastník je povinný zaslať poskytovateľovi objednávku, v ktorej uvedie, aký tovar (**** jednotky a ich príslušenstvo), alebo akú doplnkovú službu, v akom množstve a za akú cenu má záujem kúpiť. Objednávku je možné uskutočniť písomne, e-mailom, alebo telefonicky. Ak je objednávka urobená inou ako písomnou formou alebo e-mailom, je Účastník povinný objednávku do troch pracovných dní písomne, alebo e-mailom potvrdiť, iba ak by zástupca Poskytovateľa výslovne uviedol, že na potvrdení objednávky netrvá.

Poskytovateľ následne potvrdí Účastníkovi v dobe dvoch pracovných dní po obdržaní objednávky (príp. jej písomného alebo e-mailového potvrdenia kupujúcim), ktorý tovar, kam a v akom termíne mu dodá, ktorú doplnkovú službu a kedy aktivuje a akým spôsobom má byť prevedená platba za tovar. Od potvrdenia objednávky zo strany poskytovateľa sú obidve zmluvné strany až do okamihu uplynutia stanovenej dodacej lehoty objednávkou viazané, iba že Účastník z dôvodu nesúhlasu s podmienkami uvedenými v potvrdení objednávky, najneskôr v pracovný deň nasledujúci po dni, kedy je mu potvrdenie objednávky doručené, oznámi Poskytovateľovi, že objednávku ruší.

Ak nie je miesto a spôsob dodania tovaru Účastníkovi uvedené, za spôsob dodania sa považuje osobný odber tovaru v mieste obchodného zastúpenia predávajúceho, ktorému bola adresovaná objednávka. Pri osobnom odbere tovaru si Účastník predávaný tovar prevezme v mieste obchodného zastúpenia poskytovateľa.

Prevzatie tovaru potvrdzuje Účastník, prípadne jeho poverený zástupca podpisom dodacieho listu. V prípade, že bude tovar účastníkovi dodávaný mimo miesta obchodného zastúpenia Poskytovateľa, bude dodaný prepravnou spoločnosťou s tým, že za dodanie tovaru sa rozumie okamih prevzatia Účastníkom od prepravnej spoločnosti.

Nebezpečenstvo vzniku škody na tovare prechádza na Účastníka v prípade osobného odberu okamihom prevzatia tovaru Účastníkom, alebo prevzatím tovaru Účastníkom od prepravnej spoločnosti.


4. Všeobecné podmienky poskytovania Služby **** elektronická kniha jázd

4.1. Služba

Účastník pristupuje k údajom o svojich vozidlách a knihe jázd cez webové rozhranie pomocou verejnej internetovej siete (ďalej len “Rozhranie”). Svoju identitu pri prístupe na Rozhranie preukazuje pomocou prideleného užívateľského mena a hesla. Služba využíva systém GPS na určenie polohy a rýchlosti pohybu vozidla. Táto technológia umožňuje relatívne presnú lokalizáciu, kde sa odchýlka od skutočnosti v bežných podmienkach viditeľnosti GPS satelitov pohybuje rádovo v niekoľkých percentách. Prenos dát z **** jednotiek na server Poskytovateľa Služby je realizovaný pomocou prenosu dát GPRS.

V prípade potreby je možné previesť požiadavku na aktuálnu polohu vozidla aj prostredníctvom webového rozhrania (server zasiela SMS do **** jednotky a táto poskytne svoju polohu taktiež pomocou SMS). Maximálny mesačný počet zistení aktuálnej polohy vozidla formou SMS komunikácie je obmedzený iba počtom zakúpených SMS správ Účastníkom, ktoré si musí zakúpiť vopred a to spôsobom uvedeným v bode 3. týchto Všeobecných obchodných podmienok a za cenu, uvedenú v bode 4.2.1. Zmluvy.

Rozhranie umožňuje Účastníkovi vkladať aj údaje o čerpaní pohonných hmôt. Na základe takto vložených údajov a GPS údajov o prevádzke vozidla Rozhranie spracováva štatistiky spotreby jednotlivých vozidiel. Presnosť týchto údajov závisí predovšetkým na korektnosti vkladania informácií o tankovaní vozidla.

Rozhranie umožňuje zobraziť jednotlivé jazdy na mapových podkladoch.

Presnosť evidencie najazdených kilometrov je závislá na chybovosti použitej GPS technológie, charaktere prejazdených trás a jazde vozidla. Absolútna chyba je čiastočne korigovaná pomocou opravného koeficientu počítaného z údajov tachometra vozidla zadávaných Účastníkom služby do systému. Pre správnu funkciu automatickej korekcie musí Účastník zadávať stav tachometra najmenej 1x mesačne.

Poskytovateľ Služby zaisťuje, že dáta na serveri budú pre Účastníka Služby archivované po dobu 12 mesiacov od ich zabezpečenia, potom môžu byť dáta odstránené.

So všetkými vyššie uvedenými informáciami Účastník súhlasí a berie ich na vedomie.


4.2. Práva, záväzky a zodpovednosť Poskytovateľa Služby

Poskytovateľ Služby sa zaväzuje poskytnúť účastníkovi Službu pozostávajúcu z aktivácie účtu na serveri, sprevádzkovania dátových prenosov medzi serverom a poskytnutia autorizačných údajov nutných pre prácu s Rozhraním. Poskytovateľ Služby bude vyvíjať primerané úsilie k zachovaniu trvalej dostupnosti Služby, mimo plánovaných odstávok. Poskytovateľ sa zaväzuje neposkytnúť dátové údaje o vozidlách Účastníka bez písomného súhlasu Účastníka Služby tretím osobám, s výnimkou tých, kde túto súčinnosť ukladá zákon.

Pokiaľ Účastník zruší Službu, alebo poskytovanie tejto Služby bude pozastavené Poskytovateľom z dôvodu nevyrovnaných záväzkov na strane Účastníka, Poskytovateľ Služby nie je povinný sprístupniť Účastníkovi staršie dáta o prevádzke vozového parku účastníka za dobu využívania Služby.

Poskytovateľ Služby nie je zodpovedný za výpadky Služby, ktoré vzniknú v dôsledku porúch internetového spojenia, elektrického prúdu, nedostupnosti/odtienenia GPS/GSM signálu, zámerného poškodenia jednotky zo strany Účastníka alebo porúch vyvolaných vyšsou mocou.

Poskytovateľ Služby nie je zodpovedný za prípadné škody zapríčinené poskytnutím autorizačných údajov Účastníkom tretím osobám.

Poskytovateľ Služby sa zaväzuje sprístupniť Rozhranie Služby Účastníkovi bezodkladne, najneskôr však v nasledujúci pracovný deň po uzavretí Zmluvy. Rozsah sprístupnených Služieb Rozhrania je špecifikovaný v zmluve o pripojení a poskytovaní lokalizačných služieb **** a závisí od vybraných mesačných programov.


4.3. Práva, záväzky a zodpovednosť Účastníka Služieb

Pokiaľ nebolo dohodnuté inak, Účastník sa zaväzuje nezasahovať fyzicky do *** jednotky určenej pre Službu. Pokiaľ Účastník obdrží balenie jednotky určenej pre Službu pred samotnou inštaláciou do vozidla, nie je oprávnený toto balenie otvoriť ani inak narušiť. Pokiaľ dôjde k otvoreniu alebo narušeniu originálneho balenia jednotky, stráca Účastník nárok na montáž v certifikovanom servisnom stredisku a záruku vzťahujúcu sa ku jednotke.

Účastník Služby je povinný zaistiť si súhlas vodičov služobných vozidiel s tým, že pohyb ich vozidiel bude monitorovaný treťou stranou.

Účastník Služby sa zaväzuje, že nepoužije žiadne zariadenie alebo software, ktorý by viedol k narušeniu funkčnosti Služby. Účastník sa ďalej zaväzuje, že neprevedie žiadny úkon a ani nebude používať Službu tak, aby sa nadmerne zaťažila infraštruktúra poskytovateľa Služby a/alebo infraštruktúra Služby.

Účastník je povinný oznámiť užívateľský PIN jednotky (pokiaľ pri inštalácii dôjde k jeho zmene) technickému špecialistovi poskytovateľa Služby, iba pokiaľ je to nutné pre zaistenie funkčnosti služby.

Prístupové heslo Účastníka služby si tento zmení najlepšie po prvom prihlásení do Rozhrania Služby. Aktiváciou Služby súhlasí účastník Služby s podmienkami, za ktoré je Služba poskytovaná.

Účastník je povinný previesť inštaláciu jednotky v certifikovanom montážnom stredisku Poskytovateľa. V prípade, pokiaľ bude jednotka **** inštalovaná iným ako autorizovaným strediskom, môže dôjsť k chybnej inštalácii a Poskytovateľ nemôže ručiť a ani neručí za bezchybnú funkciu jednotky.


5. Záručné podmienky

Na zakúpené monitorovacie jednotky, ktorých zoznam sa nachádza v prílohe č.1 Zmluvy, poskytuje Poskytovateľ záruku 25 mesiacov. Záruka začína plynúť dňom inštalácie monitorovacej jednotky. Zmluva slúži zároveň aj ako záručný list. Poskytovateľ sa zaväzuje počas trvania záruky poškodenú gps jednotku vymeniť za rovnakú, prípadne funkčne rovnakú v dobe maximálne do 30 dní od nahlásenia poruchy písomne, telefonicky alebo e-mailom.


6. Záverečné ustanovenia

Zmeny a doplnenia týchto Všeobecných obchodných podmienok je možné vykonať iba písomnými dodatkami, podpísanými oboma zmluvnými stranami Zmluvy. Osoba podpisujúca tieto Všeobecné obchodné podmienky v zastúpení Účastníka musí preukázať notársky overené splnomocnenie účastníkom konať v mene Účastníka.